Het best adres voor rolluiken

GDPR

Geachte dames en heren,

Op 25 mei 2018 is verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG in werking getreden (ook wel omschreven als "AVG", "GDPR" of "Algemene Verordening Gegevensbescherming"). Het doel van de verordening is om de regels voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te harmoniseren.

Hieronder vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ALUPROF SA en de regels volgens welke deze verwerking sinds 25 mei 2018 plaatsvindt.

WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

Verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Aluprof SA, gevestigd te Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), e-mail: aluprof@aluprof.eu. GEGEVENS VAN DE INSPECTEUR VOOR BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ALUPROF SA heeft een Inspecteur voor Bescherming Persoonsgegevens benoemd in de persoon van de heer Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com. Bij twijfels over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met hem opnemen.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Personeelswerving

Als u wilt solliciteren bij ons bedrijf, worden uw gegevens gebruikt om het sollicitatieproces uit te voeren.

We willen u graag informeren, welke gegevens we verzamelen en waarom en hoe we ze gebruiken in sollicitatieprocedures.

De drie belangrijkste soorten gegevens die we verzamelen zijn contactinformatie, informatie over het verloop van uw carrière en eerdere dienstverbanden en bevoegdheden/vaardigheden. We verwerken uw gegevens op grond van de voorschriften uit de wet van 26 juni 1974, Arbeidswet (geconsolideerde tekst: Pools Stbl. uit 2018, rubr. 108), met name art. 221. U verstrekt uw gegevens voor de sollicitatieprocedure vrijwillig, maar ze zijn wel noodzakelijk om kandidaten te controleren - als u ze niet verstrekt, kan dit ertoe leiden dat u niet kunt deelnemen aan de sollicitatieprocedure. Aluprof SA gebruikt de gegevens uit sollicitatieprocedures niet voor andere doeleinden. We verwerken de gegevens totdat is besloten om een kandidaat te selecteren en tot 6 maanden na deze keuze.

Als u ons wilt toestaan om uw cv te gebruiken voor toekomstige sollicitatieprocedures bij ALUPROF SA, vermeld dan de volgende toestemming in uw cv:

"Op grond van art. 6, lid 1, onder a) van de AVG geef ik vrijwillig toestemming voor het gebruik van mijn gegevens uit het toegestuurde cv bij toekomstige sollicitatieprocedures die worden gevoerd bij ALUPROF SA, tot het moment dat ik deze toestemming weer intrek."

BELANGRIJK! U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van enige verwerking die vóór de intrekking ervan heeft plaatsgevonden. Uw persoonsgegevens worden verwerkt totdat u uw toestemming intrekt.

Alleen geautoriseerde personeelsleden/medewerkers van Aluprof SA hebben toegang tot uw gegevens, in het bijzonder zijn dit medewerkers van de Afdeling personeelszaken, de Raad van Bestuur en de manager van de afdeling waar u solliciteert.

Het verstrekken van persoonsgegevens is volledig vrijwillig, maar als u ze niet verstrekt, is het niet mogelijk om een arbeidscontract te sluiten tussen u en Aluprof SA. U heeft het recht om van Aluprof SA toegang tot en een kopie van uw persoonsgegevens te eisen, evenals rectificatie, wissen of beperking van de verwerking ervan, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Bij twijfels over uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen met onze Inspecteur voor Bescherming Persoonsgegevens – de heer Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, tel. +48 (33) 819 53 00. Tegelijkertijd informeren we u dat u recht heeft op het indienen van een klacht bij de Voorzitter van het Orgaan voor Bescherming Persoonsgegevens (het toezichthoudende orgaan).

Uitvoering van verkoop

Wanneer u onze klant wordt, gebruiken we uw persoonsgegevens voor het verkoopproces (op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG). Dit geldt in het bijzonder voor de betalingsgegevens, de plaats van levering van de goederen, personen die bevoegd zijn om de bestelling uit te voeren, het verstrekken van verkoopdocumenten en om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van uw rechten uit hoofde van garantie.

Uitvoering van aankoop

Wanneer wij uw klant worden, gebruiken we uw persoonsgegevens voor het aankoopproces (op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG). Dit geldt in het bijzonder voor de betalingsgegevens, adresgegevens van de afzender, personen die bevoegd zijn om de bestelling uit te voeren.

Het voeren van de website www.aluprof.eu

We verwerken uw persoonsgegevens om te zorgen dat onze website functioneel is (op grond van artikel 6, lid 1, onder a en b), van de AVG). BELANGRIJK! U heeft het recht uw toestemmingen te allen tijde in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van enige verwerking die vóór de intrekking ervan heeft plaatsgevonden. Uw persoonsgegevens worden verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. Dit geldt in het bijzonder om u de mogelijkheid te bieden zich aan te melden

 • voor de dienst Catalogus voor architecten;
 • voor de dienst Geautoriseerd gebied;
 • voor onze Nieuwsbrief;
 • voor door ons georganiseerde scholingen.

Marketingdoeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze marketingdoeleinden, met name voor promotie van ons aanbod. Als u apart akkoord gaat met het ontvangen van de Nieuwsbrief van ALUPROF SA (op grond van art. 6, lid 1, onder a) van de AVG), zullen wij het aangegeven e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze nieuwe producten, evenementen en aanbiedingen.

Zorgen voor de veiligheid van ons bedrijf

Wanneer u op het terrein van onze fabrieken verblijft, verwerken wij uw persoonsgegevens (op grond van art. 6, lid1, onder f) van de AVG) in de vorm van een beeltenis om de veiligheid van personen en eigendommen van het bedrijf te waarborgen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zover noodzakelijk in het kader van onze activiteiten, met name:

 • identificatiegegevens (bv. voor- en achternaam);
 • contactgegevens (bv. correspondentieadres en e-mailadres, telefoonnummer);
 • fiscale status (bv. btw-nummer);
 • bankgegevens (bv. gegevens van de bankrekening);
 • gedetailleerde gegevens over onze samenwerking (bv. bestellingen, reclamatiegegevens);
 • videomonitoring (bv. monitoring van objecten van het bedrijf).

In bepaalde omstandigheden kunnen we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken van personen met wie we een partnerschap hebben of zouden kunnen aangaan, bv. potentiële klanten. Om bepaalde redenen kunnen wij informatie over u verzamelen, zelfs als we niet rechtstreeks met u samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer uw gegevens worden verzonden door onze klanten, met name als u een van de volgende rollen heeft:

 • borgsteller;
 • wettelijk vertegenwoordiger (gevolmachtigde);
 • partij in een reclamatieproces;
 • familielid van een werknemer/contractpartner. De juridische grondslag voor deze activiteiten zijn de gerechtvaardigde belangen van Aluprof SA (art. 6, lid 1, onder f) AVG) - u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens - om redenen die verband houden met uw specifieke situatie - op deze gronden.

OP WELKE JURIDISCHE GRONDSLAG VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens komt voort uit het doel waarvoor ze worden verwerkt, nl.:

 • Persoonsgegevens die u verstrekt in verband met de bestelling van goederen of de uitvoering van onze bestelling, worden verwerkt om een commercieel contract uit te voeren, inclusief de levering van goederen, verzekering en garantie;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in verband met een sollicitatieprocedure, worden verwerkt om nog voor het sluiten van een contract, handelingen te verrichten op verzoek van de betreffende persoon;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in het registratieformulier voor de Catalogus voor architecten of het Geautoriseerde gebied op www.aluprof.eu, alsmede in verband met aanmelding voor de Nieuwsbrief, worden verwerkt om de elektronische dienstverleningsovereenkomst uit te voeren;
 • gegevens betreffende het gebruik van de website www.aluprof.eu, die wij verkrijgen bij het gebruik van de zg. cookies, worden verwerkt op basis van de toestemming die wordt gegeven in overeenstemming met art. 173 van het Telecommunicatierecht;
 • uw beeltenis, in geval van een verblijf op het terrein van onze fabrieken, wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen die worden uitgevoerd door ALUPROF SA

AAN WIE STELLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS TER BESCHIKKING?

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan:

 • dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren;
 • transportbedrijven;
 • het bedrijf dat onze website levert en beheert;
 • financiële of gerechtelijke organen, overheidsagentschappen of openbare organen, op verzoek of binnen het bereik dat door de wet is toegestaan; verzekeraars;
 • sommige personen die gereguleerde beroepen uitoefenen, zoals juristen, auditors.

HOELANG VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de door de geldende wetgeving vereiste periode of een andere periode, afhankelijk van het doel van de verwerking, in het bijzonder:

 • gegevens verkregen uit de aanmelding voor onze diensten Catalogus voor architecten, Geautoriseerd gebied en de Nieuwsbrief worden bewaard totdat de dienst/nieuwsbrief wordt opgezegd; na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens nog voor een periode van maximaal 3 jaar verwerkt;
 • gegevens verkregen uit de aanmelding voor onze scholingen worden gedurende een periode van 1 jaar na afloop van de scholing bewaard;
 • gegevens verkregen voor de uitvoering van verkoop/aankoop worden bewaard voor de periode dat de overeenkomst wordt uitgevoerd; na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens nog voor een periode van maximaal 10 jaar verwerkt;
 • gegevens verkregen voor het uitvoeren van een sollicitatieprocedure worden bewaard gedurende een periode van 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure;
 • gegevens verkregen op basis van visuele monitoring van de fabrieksterreinen van ALUPROF SA worden bewaard gedurende een periode van 3 maanden na afloop van de registratiedatum.

WELKE RECHTEN HEEFT U?

Volgens de geldende voorschriften heeft u de volgende rechten:

 • recht op toegang tot inhoud van uw gegevens – u kunt een verzoek indienen om informatie te verstrekken welke van uw persoonsgegevens wij in ons bezit hebben;
 • recht op rectificatie van uw gegevens – indien u vaststelt dat de gegevens die wij van u bezitten onjuist of incompleet zijn, kunt u verzoeken om een rectificatie;
 • recht om te eisen dat uw gegevens worden gewist – u kunt eisen dat uw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden worden gewist, voor zover de wetgeving dat toestaat;
 • recht op beperking van de gegevensverwerking – wanneer u van mening bent dat het bereik van de gegevens die wij verwerken te breed is, heeft u het recht om beperking van dit bereik te eisen;
 • recht op bezwaar – u kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op intrekken van de toestemming – wanneer u toestemming heeft verleend voor verwerking van uw persoonsgegevens, bv. voor de Nieuwsbrief, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken;
 • recht op overdracht van uw persoonsgegevens – u kunt van ons eisen dat wij uw persoonsgegevens overdragen op een andere entiteit.

Verder delen wij u mede dat u recht heeft op het indienen van een klacht bij het toezichthoudende orgaan – de Voorzitter van het Orgaan voor Bescherming Persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van één van bovenstaande rechten, verzoeken wij u een elektronisch bericht te sturen naar het adres iod_aluprof@grupakety.com of een schriftelijk bericht naar het adres 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

Als u nog vragen heeft in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u contact op te nemen met onze Instructeur voor Bescherming Persoonsgegevens: de heer Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com.