Nejlepší adresa pro rolety

GDPR

Vážení klienti,

dne 25. května 2018 nabylo platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Smyslem zavedené právní úpravy je sjednocení pravidel pro zpracování osobních údajů na území Evropské unie.

Níže najdete informace o zpracování vašich osobních údajů společností ALUPROF SA a pravidlech, které vstoupily v platnost od 25. května 2018.

KDO BUDE ZPRACOVÁVAT VAŠE ÚDAJE?

Správcem vašich osobních údajů je společnost ALUPROF SA se sídlem v Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), e-mail: aluprof@aluprof.eu.

ÚDAJE INSPEKTORA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ALUPROF SA ustanovila inspektora ochrany osobních údajů, kterým je pan Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, můžete jej kontaktovat vždy, pokud máte pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů.

PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Nábor zaměstnanců

Pokud se budete ucházet o práci v naší firmě, budou vaše osobní údaje použity pro účely náborového procesu.

Chceme vás informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme a proč a jak je používáme v náborových procesech.

Jsou tři hlavní druhy shromažďovaných údajů: kontaktní údaje, informace o průběhu kariéry a dřívějším zaměstnání a o kompetencích/dovednostech. Vaše údaje zpracováváme podle ustanovení zákona ze dne 26. června 1974 zákoník práce (ucelený text: Sb. zák. z r. 2018, částka 108), zejména čl. 221. Údaje pro náborové účely uvádíte dobrovolně, avšak jsou nezbytné pro ověření uchazečů o práci – jejich neuvedení bude mít za následek neúčast v daném náborovém procesu. Aluprof SA nevyužívá údaje z náborových procesů pro jiné účely. Údaje budeme zpracovávat do okamžiku rozhodnutí o výběru uchazeče o práci a do 6 měsíců po jeho výběru.

Pokud nám chcete povolit používání vašeho životopisu pro účely budoucích náborů prováděných společností ALUPROF SA, uveďte ve svém životopise níže uvedený souhlas:

„Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR dobrovolně uděluji souhlas s používáním údajů ze zaslaného životopisu pro účely budoucích náborů prováděných společností ALUPROF SA do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.“

DŮLEŽITÉ! Máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu.

Přístup k vašim údajům mají pouze zmocnění zaměstnanci/spolupracovníci firmy Aluprof SA, zejména jsou to zaměstnanci HR oddělení, představenstvo společnosti a vedoucí oddělení, kterému zasíláte průvodní dopis a životopis.

Uvedení údajů je dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nebudeme moci uzavřít s vámi pracovní smlouvu. Máte právo požádat společnost Aluprof SA o přístup ke svým osobním údajům a získat jejich kopii a také požádat o jejich úpravu, odstranění, omezení jejich zpracování a také právo vnést námitku proti jejich zpracování.

Budete-li mít pochybností o ochraně svých údajů můžete vždy kontaktovat našeho inspektora ochrany údajů pana Michała Geilke, iod_aluprof@grupakety.com (33) 819 53 00. Zároveň informujeme, že máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad).

Realizace prodeje

Pokud se stanete našimi klienty, budou vaše údaje používány pro účely realizace prodeje (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Týká se to zejména platebních údajů, místa dodání zboží, osob zmocněných k realizaci objednávky, vystavení prodejních dokladů a možnosti uplatňování nároků z titulu záruky.

Realizace nákupu

Pokud se my staneme vaším klientem, budou vaše údaje používány pro účely realizace nákupního procesu (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Týká se to zejména platebních údajů, adresních údajů odesílatele, osob pověřených realizací objednávky.

Provozování servisu www.aluprof.eu

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zajištění fungování servisu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR. DŮLEŽITÉ! Máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu.). Týká se to zejména zajištění možnosti:

 • Registrace do služby Katalog pro architekty,
 • Registrace do služby Autorizovaná zóna,
 • přihlášení se k odběru našeho Newsletteru,
 • přihlášení se na námi pořádaná školení.

Marketingové účely

Vaše osobní údaje zpracováváme pro naše marketingové účely, zejména pro propagování naší nabídky. Pokud udělíte souhlas se zasíláním Newsletteru ALUPROF SA (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), budeme používat uvedenou e-mailovou adresu, abychom vás informovali o našich nových výrobcích, událostech a akčních nabídkách.

Zajištění bezpečnosti společnosti

Pokud se zdržujete v areálu našich závodů, zpracováváme vaše osobní údaje (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) ve formě digitálního záznamu pro účely zajištění bezpečnosti osob a majetku společnosti.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme v rozsahu nezbytném v rámci naší činnosti, zejména:

 • identifikační údaje (např. jméno a příjmení),
 • kontaktní údaje (např. poštovní adresa a e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • daňový status (např. daňový identifikátor),
 • bankovní údaje (např. číslo bankovního účtu),
 • podrobné údaje týkající se naší spolupráce (např. objednávky, údaje související s reklamacemi)
 • vizuální monitoring (např. monitorování objektů společnosti).

Za některých okolností můžeme shromažďovat a využívat osobní údaje osob, se kterými spolupracujeme nebo bychom mohli navázat spolupráci, jako např. potenciální klienti.

Z některých příčin můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, dokonce i když s vámi přímo nespolupracujeme. Může k tomu dojít například v situaci, že vaše údaje nám poskytují naši klienti, zejména pokud jste:

 • ručitelé,
 • právní zástupci (zmocněnci),
 • strana v reklamačním procesu,
 • členové rodiny zaměstnanců / obchodních partnerů.

Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy, které realizuje Aluprof SA (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – můžete kdykoli vnést námitku z důvodů souvisejících se svou situací – proti zpracování svých údajů založených na tomto základu.

NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Základ zpracování vašich údajů vyplývá z účelů, pro jaké jsou zpracovány, tzn.:

 • vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou zboží nebo realizací naší objednávky zpracováváme pro účely realizace obchodní smlouvy, včetně dodávky zboží, pojištění a záruky,
 • vaše osobní údaje uvedené v souvislosti s náborem zpracováváme pro účely přijetí opatření na žádost osoby, jíž se údaje týkají, před uzavřením smlouvy,
 • vaše osobní údaje uvedené v registračních formulářích pro Katalog pro architekty nebo Autorizovanou zónu na www.aluprof.eu a v souvislosti s přihlášením k odběru Newsletteru zpracováváme pro účely realizace smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou,
 • údaje pro používání servisu www.aluprof.eu, které získáváme ze souborů cookies, zpracováváme na základě souhlasu, uděleného v souladu s čl. 173 telekomunikačního zákona,
 • vaše digitální záznamy v případě zdržování se v areálu našich závodů zpracováváme na základě oprávněného zájmu, který realizuje ALUPROF SA.

KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Pokud chceme realizovat výše uvedené účely, můžeme vaše osobní údaje poskytnout:

 • poskytovatelům služeb, kteří vykonávají služby naším jménem,
 • přepravním firmám,
 • firmě poskytující pro nás služby dodávky a údržby našeho webového servisu,
 • daňovým nebo justičním orgánům, orgánům státní správy nebo veřejným orgánům, na žádost v rozsahu, který umožňuje zákon,
 • pojistitelům,
 • některým osobám vykonávajícím regulovanou činnost, jako jsou právníci, auditoři.

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu vyžadovanou závaznými právními předpisy nebo jinou dobu v závislosti na účelu zpracování, zejména:

 • údaje získané při registraci v našich servisech Katalog pro architekty, Autorizovaná zóna a Newsletter budou uchovávány do okamžiku odhlášení ze servisu/odběru Newsletteru, po této době budeme vaše údaje zpracovávat po dobu nejdéle 3 let;
 • údaje získané při přihlášení na naše školení budou uchovávány po dobu 1 roku od uskutečnění školení;
 • údaje získané pro účely realizace prodeje/nákupu budou uchovávány po dobu realizace smlouvy, po této době budeme vaše údaje zpracovávat po dobu nejdéle 10 let;
 • údaje získané pro náborové účely budou uchovávány po dobu 6 měsíců od data ukončení náborového procesu;
 • údaje získané z vizuálního monitoringu v areálu závodu ALUPROF SA budou uchovávány po dobu 3 měsíců od data záznamu;

JAKÁ PRÁVA VÁM PŘÍSLUŠÍ?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu vyžadovanou závaznými právními předpisy nebo jinou dobu v závislosti na účelu zpracování, zejména:

 • právo na přístup k obsahu svých údajů – můžete požádat o informaci, jaké vaše osobní údaje máme k dispozici,
 • právo na opravu svých údajů – pokud zjistíte, že vaše údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich změnu,
 • právo na výmaz svých údajů – můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud to umožňuje zákon,
 • právo na omezení zpracování údajů – pokud uznáte, že zpracovávaný rozsah údajů je příliš široký, můžete požádat o omezení tohoto rozsahu,
 • právo na vnesení námitky – můžete vnést námitku proti dalšímu zpracování údajů,
 • právo na odvolání souhlasu – pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, např. pro zasílání Newsletteru, můžete souhlas kdykoli odvolat,
 • právo na přenášení údajů – můžete nás požádat o předání vašich údajů jinému subjektu.

Informujeme vás také, že máte právo podat stížnosti k dozorovému úřadu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, zašlete oznámení e-mailem na adresu iod_aluprof@grupakety.com nebo dopisem na adresu 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte našeho inspektora ochrany údajů: pana Michała Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com.